1.ไม่จำกัดระยะทาง

2.จัดให้มีประักันภัยประเภท 1 พร้อม พ.ร.บ คุ้มครองสำหรับรถยนต์ทุกคัน

3.บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง,เบี้ยค้ำประกันภัย,ค่าภาษีรถยนต์ประจำปี4.จัดหารถทดแทนในกรณีรถเกิดอุบัติเหตุหรือต้องซ่อมบำรุงเกินกว่าหนึ่งวัน

5.บริษัทฯ จัดหารถ Mobile Service ดูแลซ่อมฉุกเฉินนอกสถานที่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้ลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง

6.บริษัทฯ จัดบริการพิเศษ รับแจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

ตัวนับผู้ชม
You're visitor number: